Melbourne Australia

Club Coaches

2014       Garry Campbell
2013       Glenn Meredith
2012       Glenn Meredith
2011       Glenn Meredith
2010       Glenn Meredith
2009       Chris Baker / Glenn Meredith
2008       Bradley Skepper
2007       Bradley Skepper
2006       Bradley Skepper
2005       David Joy
2004       David Joy
2003       Rod Ansell
2002       Murray Keen
2001       Murray Keen
2000       Rod Ansell
1999       Gary Campbell
1998       Gary Campbell
1997       Gary Campbell
1996       Brian Bell
1995       Brian Bell
1994       Brian Bell
1993       Garry Campbell
1992       Jeff Campbell
1991       Gary Campbell
1990       Norm Coleman
1989       Garry Campbell
1988       Garry Campbell
1987       Garry Campbell
1986       David Joy
1985       Brian Bell
1984       Brian Bell
1983       Brian Bell
1982       Brian Bell
1981       David Joy
1980       Keith Daly
1979       Graeme Reddaway
1978       Graeme Reddaway
1977       William Daw
1976       William Daw
1975       Roy Reddaway
1974       William Daw
1973       William Daw
1972       William Daw
1971       William Daw
1970       William Daw
1969       Alf L. Evans
1968       Alf L. Evans
1967       Alf L. Evans
1966       H. E. Sterck
1965       Terry Allington